Wygraj Supercar Day!

Wygraj Supercar Day!

Unikalna okazja do przeżycia wrażeń, które na co dzień doświadczają Klubowicze Supercar Club Poland. Hermetycznie zamknięty garaż klubowy z kilkudziesięcioma supersamochodami stanie otworem dla szczęśliwego zwycięzcy naszego konkursu. Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu „Wygraj Supercar Day”

§1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wygraj Supercar Day” zwanego dalej „Konkursem” oraz Sponsorem nagród jest Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w Hotelu Hilton, ul Grzybowska 63, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371426, kapitał zakładowy 1.140.000,00 PLN wpłacony w całości, Regon 142668593, NIP 5272641307, zwany dalej „Organizatorem” lub „Sponsorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na koncie Organizatora na portalu Facebook, tj. pod adresem www.facebook.com/supercarclubpoland, zwanym dalej „Serwis”, w terminie od 25 lutego do 3 marca 2016 roku.
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za uprzednią pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby posiadające konto na portalu Facebook.com.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 25 lutego do 03 marca 2016 roku (godzina 23:59) spełnić wszystkie warunki konkursu, czyli:
• polubić profil Supercar Club Poland na Facebook.com;
• w komentarzu zwanym dalej „odpowiedzią konkursową” napisać w jednym zdaniu, którym autem ze zdjęcia i dlaczego chcesz się przejechać;
• udostępnić post konkursowy ze zdjęciem konkursowym na swoim profilu Facebook.
2. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.
3. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem; wraz z nazwą użytkownika Facebooka (autora odpowiedzi konkursowej).
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w
Regulaminie.
2. Spośród odpowiedzi konkursowych, nadesłanych przez uczestników Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, Jury wskaże 3 zwycięzców, a wyniki ogłoszone zostaną do dnia 20 marca 2016 roku na profilu Organizatora.
3. W skład jury wchodzi Krzysztof Hołowczyc oraz po jednym przedstawicielu Organizatora oraz Projekt 86 Drift Team.
4. Organizator zawiadamia o przyznaniu nagrody wysyłając wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook.com.
5. Jury może zdecydować o ponownym przeprowadzeniu konkursu na zasadach ustalonych niniejszym Regulaminem lub innych zawartych w aneksie do Regulaminu.
6. Organizator ma prawo do nie wyłonienia wszystkich zwycięzców w razie braku odpowiedniej liczby odpowiedzi konkursowych znajdujących uznanie jury pod względem oryginalności i atrakcyjności zgłoszeń.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodą w Konkursie jest udział zwycięzcy w Supercar Day, czyli imprezie organizowanej przez Organizatora w formie przejażdżki drogowej na dystansie ok. 200 kilometrów w minimum trzech samochodach widocznych na konkursowej fotografii, znajdujących się we flocie Organizatora w dniu organizacji imprezy. Impreza ma charakter zamknięty a jej uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego oraz poleceń Organizatora.
2. Nagrody konkursowe zostaną przez zwycięzców odebrane osobiście w siedzibie Sponsora w Warszawie w ciągu trzech (3) miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. Nagrody zostaną odebrane w terminie uzgodnionym ze Sponsorem.
3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej
równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Niezależnie od liczby zgłoszonych zamieszczonych odpowiedzi konkursowych, jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę. Łączna liczba nagród przyznanych w konkursie wynosi 3 (trzy).
5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie uzgodni z Organizatorem terminu odbioru przyznanej mu nagrody w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Sponsora, który może ją przyznać innemu uczestnikowi Konkursu.
6. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nieodczytaniem powiadomienia o wygranej przez nagrodzonego uczestnika Konkursu.
7. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, o których nie zostanie poinformowany w ciągu 5 dni od ich zaistnienia.
8. Jeśli Zwycięzca jest w wieku ponad 30 lat i posiada prawo jazdy ponad 10 lat, może wziąć udział w Supercar Day jako kierowca. Jeśli zwycięzca nie spełnia tych kryteriów, może wziąć udział w imprezie jako pasażer (także jeśli w ogóle nie posiada prawa jazdy).
9. Zwycięzca konkursu, który zamierza wziąć udział w imprezie jako Kierowca, zobowiązany jest do wpłaty kaucji w kwocie 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) przed realizacją nagrody jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Organizatora wobec zwycięzcy w związku z udziałem w imprezie. Kaucja zostanie zwrócona bezpośrednio po zakończeniu Supercar Day. Pasażer jest zwolniony z wpłaty kaucji.
10. Każdy uczestnik Supercar Day zobowiązany jest do akceptacji regulaminu udziału w imprezie, dostępnego u Organizatora.
11. Zwycięzca Konkursu, przyjmując Nagrodę, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora Konkursu, w tym także ewentualnych i przyszłych.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w Hotelu Hilton, ul Grzybowska 63, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Wygraj Supercar Day”. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Supercar Club Poland S.A.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację nazwy użytkownika używanej na portalu Facebook. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie odpowiedzi w Serwisie i we wszelkich materiałach, publikacjach Sponsora, lub Organizatora bez żadnych ograniczeń czasowych.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie lub otrzymanie Nagrody.
§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora pod adresem www.supercarclub.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Warszawa, 24 lutego 2016 roku